A jelen ÁSZF tartalmazza a www.budapestgraphics.hu (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint. Az ÁSZF 2016. január. 1. napjától hatályos. A Webáruház címe: www.budapestgraphics.hu A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Név: Tóth Gergely egyéni vállalkozó Székhely címe: 1042 Budapest 4.ker Árpád út 167. 10. em. 32. ajtó Statisztikai számjel: 66180278742023101 Adószám: 66180278-1-41 Adatkezelési nyilvántartási szám : NAIH-92579/2015. Bankszámlaszám: OTP Bank 11704007-20262105-00000000 Telefonszám: 06-1-705-7346 Email: hello(kukac)budapestgraphics.hu
  Az általános szerződési feltételek elfogadása A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között. A szerződés tárgya A szerződés tárgya a www.budapestgraphics.hu weboldalon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg, illetőleg egyedi termékek esetében a felhasználó saját maga határozhatja meg. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.budapestgraphics.hu oldalon keresztül történik. A www.budapestgraphics.hu oldalon történő vásárlásra az “Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény” (“Ekrtv.”), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.   A megrendelés lépései: 1. A regisztráció menete : A felhasználó a főoldalon a “Fiókom” gombra kattintva a szükséges adatok megadásával regisztrálhat. 2. A kosár használata : A kosár informatív, minden adatról pontosan tájékoztat. 3. A megrendelés összeállítása 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja : Az esetleges adatbeviteli hibákat a felhasználó tudja javítani a felhasználói fiókja segítségével. Szükség esetén ügyfélszolgálatunk segítségét kérheti. 5. A megrendelés elküldése : A megrendelés elküldése csak a pontosan megadott szállítási illetve számlázási adatok megadása után lehetséges. A webáruház ezen adatokat a rendelés feladása előtti lépésekben ellenőrzi. 6. A megrendelés visszaigazolása : A megrendelés visszaigazolása a rendelés feladása után legkésőbb 24 órán belül történik. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló levelet, kérem keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
  Az adásvételi szerződés létrejötte: A Webáruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték- és keresztnév, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név és jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Amennyiben a Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A termék lényeges tulajdonságai : A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
Árak A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. Egyéb, szállítással kapcsolatos információk : Szállítási feltételeinkben
Kuponok, kedvezmények Aktuális akcióink, kedvezményeink a www.budapestgraphics.hu/hireink weboldalon megtekinthetőek.
Kiszállítás, személyes átvétel A szállítási határidő a termék megrendeléséről szóló visszaigazoló e-mail elküldését követő 10 nap. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban (időintervallumban) végzi. A vásárló köteles ezen időpontban a megjelölt helyen tartózkodni, és a küldeményt átvenni. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben termék hiány miatt az árut a fenti határidőben nem tudjuk leszállítani, erről a megrendelőt e-mail útján értesítjük, ilyen esetben a felhasználó a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától. Lehetséges fizetési módok :
  • Banki átutalás (előre utalás)
  • PayPal utalással
  • Online, Bankkártyával (BARION)
Utánvétellel való fizetés lehetőségét 2017.05.07.-től megszüntetjük! A továbbiakban rendeléseiket csak előre fizetéssel rendezhetik.
Elállási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt, igazolható módon elküldi elállási nyilatkozatát.   Az elállás/felmondás joghatásai : Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, köteles a megrendelt terméket haladéktalanul visszaküldeni részünkre. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. A termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által megfizetett vételárat.  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Az elállás joga nem gyakorolható olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató : Ön a hibás teljesítés esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. Szavatossági igény érvényesítése esetén Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön számlával igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előzőekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Hibás teljesítés esetén az ÁSZF jelen rendelkezése alapján jótállásra vagyunk kötelesek. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja 1. Személyes bejelentés A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló részére átadja. 2. Írásban történő bejelentés A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe). A levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, – a termék megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.